Úsek správních činností

Aktuality

Úřední deska

Kontakty

Informace o činnosti odborů

Informace pro veřejnost

Tiskopisy

Legislativa

Odborná činnost KHS

Podpora zdraví

Odkazy

Nabídka služebních míst
 

 

 

 


 Informační linka
 

 

 

zpět na odbornou činnost

Pro zajištění kvalitního výkonu státní správy a všech činností souvisejících s personální agendou, včetně zajišťování kontaktu s veřejností i nadřízeným prvkem v rámci řídícího systému, plní správní úsek po stránce právní a kontrolní činnosti, personální agendy a spisové služby zejména tyto úkoly:
 • Samostatně zajišťuje složité právní agendy KHS
 • Vede správní řízení o uložení pokuty dle věcné a místní příslušnosti KHS dané platnými právními předpisy, vyjma příkazního řízení. Za tím účelem ověřuje úroveň důkazního řízení před zahájením správního řízení, kontroluje průkaznost porušení předpisů, správnost hodnocení příčinné souvislosti mezi porušením předpisů a následkem
 • Vede evidenci odvolání a mimořádných opravných prostředků proti rozhodnutí KHS
 • Vyhotovuje stanoviska k odvolání, provádí případné došetření k čemuž vyžádá doplnění materiálu od příslušného vedoucího zaměstnance
 • Provádí kontrolu protokolu a rozhodnutí, platnost použitých předpisů a správnou aplikaci jednotlivých ustanovení
 • Vyřizuje právní agendu KHS
 • Vede evidenci obecně závazných právních předpisů
 • Poskytuje právní pomoc zaměstnancům KHS
 • Zajišťuje informace pro zaměstnance o nových právních předpisech spojených s činností KHS
 • Zpracovává interní předpisy KHS a garantuje správnost základních dokumentů včetně kolektivní smlouvy po právní stránce
 • Zajišťuje řádný chod správní činnosti KHS a s tím související jednoduchý a racionální systém manipulace s dokumenty s cílem zabezpečení pohotovosti a kompletnosti toku informací v řídící činnosti KHS, zabránění svévolnému a neodbornému vyřazování písemností a zajištění veškerých písemnosti trvalé dokumentární hodnoty v archívní úschově KHS. Za tím účelem:
       - zajišťuje evidenci došlé pošty a přípravu pošty k odeslání
       - zajišťuje chod podatelny
       - vede spisovnu a skartaci písemností
 • Provádí kontrolní činnost v rámci KHS v oblastech správního řízení, zákoníku práce a jiných právních předpisů, kterými je KHS při své činnosti povinna se řídit
 • Účastní se správních řízení vedených úsekem odborných činností dle zákona č.258/2000 Sb.
 • Zajišťuje vedení personální agendy zaměstnanců KHS
 • Ve spolupráci s ostatními odpovědnými vedoucími pracovníky zajišťuje vzdělávání zaměstnanců KHS

Úsek správních činností dále zabezpečuje provoz krizového řízení, tvorbu zdravotní politiky karlovarského regionu a zajišťuje provoz sekretariátu ředitele v tomto rozsahu :

 • Zajišťuje připravenost k řešení krizových situací v oboru působnosti KHS v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

 • Zjiišťuje podklady a provádí analýzu zdravotního stavu obyvatel karlovarského kraje ve vztahu k životnímu prostředí, životních a pracovních podmínek

 • Zajišťuje spolupráci se správními úřady a s orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky příslušného regionu

 • Zpracovává a analyzuje výsledky činností KHS

 • Koordinuje propagační a publikační činnost KHS

 • Poskytuje služby sekretariátu ředitele.

 

Zveřejnění poradců a poradních orgánů - protikorupční strategie vlády na roky 2013-2014

Etický kodex zaměstnaců KHS KK

Interní protikorupční program KHS KK