Úsek ekonomicko-provozních činností

Aktuality

Úřední deska

Kontakty

Informace o činnosti odborů

Informace pro veřejnost

Tiskopisy

Legislativa

Odborná činnost KHS

Podpora zdraví

Odkazy

Nabídka služebních míst
 

 

 

 


 Informační linka
 

 

 

zpět na odbornou činnost

Při zajišťování kvalitního technického zázemí a všech činností souvisejících s ekonomickou stránkou činnosti KHS plní po stránce technické, organizační a ekonomické zejména tyto úkoly:

 • Zpracovává roční rozpočet KHS a sleduje jeho čerpání

 • Zodpovídá za dodržování finanční a rozpočtové kázně a dodržování všech závazných limitů, zodpovídá za účelné a hospodárné vynakládání rozpočtových prostředků

 • Rozpracovává na podmínky KHS předpisy a zákony v ekonomické a provozní oblasti

 • Zabezpečuje úkoly vnitřní finanční kontroly KHS

 • Zabezpečuje objednávky a nákupy hmotného i nehmotného majetku a služeb

 • Zabezpečuje provoz a opravy budov, aut a ostatních technických zařízení včetně výpočetní techniky

 • Zabezpečuje zpracování plánu investic, plánu oprav a plánu kontrol na ekonomicko-provozním úseku

 • Zajišťuje úkoly v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany majetku

 • Zajišťuje provoz KHS v oblasti informačních technologií a telekomunikací

 • Kontroluje hospodárnost a legálnost využívání technických prostředků KHS

 • Vede evidenci objednávek a smluv

 • Plní úkoly na úseku finančního a mzdového účetnictví.
   

Doplňující informace k účetní závěrce za rok 2016