odborna_cinnost/hv/socr_ 2.pdf
 
   

Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání

Aktuality

Úřední deska

Kontakty

Informace o činnosti odborů

Informace pro veřejnost

Tiskopisy

Legislativa

Odborná činnost KHS

Podpora zdraví

Odkazy

Nabídka služebních míst
 

 

 

 


 Informační linka
 

 

 

zpět na odbornou činnost

Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání sleduje vliv výživy na zdraví populace v konkrétním životním a pracovním prostředí z hlediska podmínek a příčin vzniku a šíření infekčních a hromadně se vyskytujících onemocnění a ostatních poruch zdraví. Z výsledků dozorové činnosti hodnotí zdravotní rizika, k jejich odstranění či zmírnění stanovuje a prosazuje preventivní nebo represivní opatření.

Plní zejména tyto úkoly:

 • Řídí, plánuje, organizuje a provádí SZD nad potravinami podle předpisů evropských společenství a zákona č.110/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů

 • Řídí, plánuje, organizuje a provádí SZD v oblasti předmětů běžného užívání ( dále jen "PBU") a nad potravinami a pokrmy podle předpisů evropských společenství a zákona č. 258/2000 Sb.

 • Připravuje podklady pro vydání stanovisek dotčeného správního orgánu; respektive taková stanoviska vydává

 • Připravuje podklady rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví na úseku činností epidemiologicky závažných při výrobě a při uvádění potravin do oběhu, s výjimkou přepravy a skladování balených potravin a ve stravovacích službách

 • Podílí se na šetření alimentárních nákaz v provozovnách, ve kterých se vykonávají činnosti epidemiologicky závažné při výrobě a při uvádění potravin do oběhu, s výjimkou přepravy a skladování balených potravin a ve stravovacích službách a navrhuje příslušná opatření k zamezení jejich šíření

 • Zajišťuje provedení opatření vyplývajících z upozornění států EU na závadné potraviny v zařízeních společného stravování

 • Zajišťuje provedení opatření hlavního hygienika ČR na úseku potravin a pokrmů

 • Kontroluje zdravotní nezávadnost PBU, především v oblasti nově zaváděných technických zařízení, nových materiálů a velkých technologických celků

 • Zajišťuje provedení opatření vyplývajících z upozornění států EU na závadné výrobky PBU, popř. jiných orgánů v oblasti PBU na území Karlovarského kraje

 • Připravuje podklady rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví na úseku činností epidemiologicky závažných při výrobě kosmetických prostředků

 • Prověřuje znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví u fyzických osob vykonávajících činnost epidemiologicky závažnou dle § 19 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.

 • Ověřuje rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub podle vyhlášky č. 475/2002 Sb.

 • Spolupracuje s ostatními odbory a odděleními KHS, poskytuje konzultace a stanoviska ze svého oboru.

Hygiena ve stravovacích službách

Hygiena předmětů běžného užívání

 

Zpráva o činnosti za rok 2015