Odbor hygieny práce

Aktuality

Úřední deska

Kontakty

Informace o činnosti odborů

Informace pro veřejnost

Tiskopisy

Legislativa

Odborná činnost KHS

Podpora zdraví

Odkazy

Nabídka služebních míst
 

 

 

 


 Informační linka
 

 

 

zpět na odbornou činnost

Odbor hygieny práce vykonává státní zdravotní dozor v oblasti ochrany zdraví při práci před riziky plynoucími z fyzikálních, chemických a biologických faktorů pracovních podmínek, z nepříznivých mikroklimatických podmínek a z fyzické a duševní zátěže a nad souvisejícími pracovními podmínkami včetně vybavení pracovišť. Dále zajišťuje hodnocení a řízení zdravotních rizik.

Plní zejména tyto úkoly:

 • Připravuje podklady pro vydání stanovisek dotčeného správního orgán, respektive taková stanoviska vydává

 • Rozhoduje o zařazení prací do příslušných kategorií

 • Vydává rozhodnutí stanovující zaměstnavateli pro výkon rizikových prací minimální rozsah a termíny sledování faktorů pracovních podmínek, lhůty a minimální náplň vstupních, periodických, výstupních a následných lékařských preventivních podmínek a způsob a minimální rozsah sledování zátěže organismu fyzických osob vykonávajících rizikové práce

 • Ověřuje podmínky vzniku onemocnění pro účely posuzování nemoci z povolání

 • Podílí se na plnění opatření v oblasti nakládání s odpady v rozsahu vymezeném zákonem o odpadech

 • Kontroluje povinnosti zaměstnavatelů zajistit pracovnělékařské služby

 • Podílí se na monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a pracovních podmínek, na kontrole a řízení místních programů ochrany a podpory veřejného zdraví

 • Vykonává dozor nad pracemi na povrchových pracovištích i pracovištích v podzemí

 • Vykonává dozor nad pracemi spojenými s expozicí neionizujícímu záření a laserům a pracemi spojenými s expozicí chemickým karcinogenům v pracovním prostředí

 • Provádí kontroly ochrany zdraví při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky/směsmi dle zákona č. 350/2011 Sb. a dle zákona č. 59/2006 Sb.

 • Spolupracuje s ostatními odbory a odděleními KHS, poskytuje konzultace a stanoviska ze svého oboru

Legislativa pro obor hygieny práce

Zpráva o činnosti odboru hygieny práce za rok 2013