Odbor hygieny obecné a komunální

Aktuality

Úřední deska

Kontakty

Informace o činnosti odborů

Informace pro veřejnost

Tiskopisy

Legislativa

Odborná činnost KHS

Podpora zdraví

Odkazy

Nabídka služebních míst

 

 

 


 Informační linka
 

 

zpět na odbornou činnost

Odbor hygieny obecné a komunální sleduje, usměrňuje a kontroluje plnění povinností stanovených především zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a prováděcími předpisy v oblasti péče o životní podmínky. V rozsahu vymezeném náplní odboru hodnotí zdravotní rizika, stanovuje či prosazuje jejich odstranění nebo zmírnění.

Plní zejména tyto úkoly:

 • Plánuje, organizuje, řídí a provádí SZD v oblasti zásobování pitnou a teplou vodou, výrobků přicházejících do styku s vodou, koupališť a saun

 • Provádí kontrolu kvality povrchových vod vhodných ke koupání v souladu s požadavky zákona o vodách, včetně zákonem svěřeného výkonu státní správy

 • Plánuje, organizuje, řídí a provádí SZD při výkonech činností epidemiologicky závažných a prověřuje znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví u osob tyto činnosti vykonávajíc

 • Provádí kontrolu plnění požadavků na vnitřní prostředí staveb ubytovacích zařízení a pro shromažďování většího počtu osob

 • Plánuje, organizuje, řídí a provádí SZD v ochraně před hlukem a vibracemi v životním (mimopracovním) prostředí

 • Posuzuje a schvaluje dokumentaci pro zdroje neionizujícího záření veřejné telekomunikační sítě v bytové zástavbě

 • Provádí kontrolu plnění hygienických požadavků v oblasti pohřebnictví včetně schvalování provozních řádů v rozsahu pravomocí orgánu ochrany veřejného zdraví stanovených zákonem o pohřebnictví

 • Posuzuje a vypracovává podklady k vydání rozhodnutí, povolení, osvědčení a jiných opatření orgánu ochrany veřejného zdraví nebo je v rozsahu stanovených kompetencí vydává

 • Řeší podněty obyvatel, orgánů státní správy a samosprávy v oblasti životních (mimopracovních) podmínek (zejm. voda pitná,teplá a koupací, činnosti epidemiolog. závažné, ubytování, hluk), a k tomu účelu provádí nebo zajišťuje provedení hodnocení zdravotních rizik

 • Podílí se na plnění opatření v oblasti ochrany ovzduší v rozsahu vymezeném zákonem o ochraně ovzduší

 • Plní povinnosti dotčeného orgánu státní správy v územních, stavebních a kolaudačních řízeních a v procesech hodnocení vlivů na životní prostředí vedených podle zvláštních předpisů (např. stavební zákon, zákon o vodách, zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, zákon o integrované prevenci)

 • Podílí se na monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních podmínek

 • Spolupracuje se správními orgány a orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky regionu

 • Spolupracuje s ostatními odbory a odděleními KHS, poskytuje konzultace a stanoviska ze svého oboru