Odbor hygieny dětí a mladistvých

Aktuality

Úřední deska

Kontakty

Informace o činnosti odborů

Informace pro veřejnost

Tiskopisy

Legislativa

Odborná činnost KHS

Podpora zdraví

Odkazy

Nabídka služebních míst
 

 

 

 


 Informační linka
 

 

 

zpět na odbornou činnost

Usměrňuje a kontroluje dodržování zdravých životních podmínek v zařízeních pro výchovu, vzdělávání a zotavení dětí a mladistvých dle povinností daných zákonem č. 258/2000 Sb. a prováděcími předpisy, sleduje vliv výživy na zdraví mladé populace, vliv vnitřního prostředí v zařízeních pro výchovu a vzdělávání, režim dne a podmínky pro pohybovou výchovu a otužování.

Plní zejména tyto úkoly:

 • Plánuje, organizuje, řídí a provádí SZD ve školách a školských zařízeních zapsaných do školského rejstříku (včetně učňovských pracovišť a středisek praktického vyučování pod správou středních škol), v zařízeních sociálně-výchovné činnosti a zařízeních pro děti vyžadujících okamžitou pomoc a v provozovnách osob s živností péče o dítě do tří let věku v denním režimu nebo s živností mimoškolní výchova a vzdělávání se zaměřením na plnění hygienických požadavků na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou, úklid, plnění hygienických požadavků na venkovní hrací plochy a hřiště těchto zařízení

 • Kontroluje dodržování hygienických požadavků na zotavovací akce a školy v přírodě

 • Připravuje podklady pro vydání stanovisek dotčeného správního orgánu respektive taková stanoviska vydává

 • Plánuje, organizuje, řídí a provádí SZD v oblasti stravovacích služeb pro děti a mladistvé

 • Hodnotí a usměrňuje režim stravování včetně pitného režimu, režim dne zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, podmínky odborného výcviku a učební praxe

 • Podílí se na šetření alimentárních nákaz v těchto stravovacích službách a navrhuje příslušná opatření k zamezení jejich šíření

 • Prověřuje znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví u fyzických osob vykonávajících činnost epidemiologicky závažnou dle § 19 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. ve stravovacích službách školských zařízení, školních bufetech i v jiných objektech v době jejich využití při zotavovacích akcích dětí a mladistvých

 • Pod se na monitorování vztahů zdravotního stavu dětí a mladistvých a jejich životních podmínek

 • Kontroluje a řídí místní programy ochrany a podpory veřejného zdraví dětí a mladistvých

 • Spolupracuje se správními úřady a orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky v regionu

 • Spolupracuje s ostatními odbory a odděleními KHS, poskytuje konzultace a stanoviska ze svého oboru.


Informace k táborům a školám v přírodě


Kontakty na pracovníky oddělení HDM

 

Přijímání dětí do mateřských škol

 

Lesní mateřské školy