Odbor protiepidemický

Aktuality

Úřední deska

Kontakty

Informace o činnosti odborů

Informace pro veřejnost

Tiskopisy

Legislativa

Odborná činnost KHS

Podpora zdraví

Odkazy

Nabídka služebních míst
 

 

 

 


 Informační linka
 

 

 

zpět na odbornou činnost

V rámci epidemiologické surveillance sleduje výskyt a povahu nákaz, příčiny a podmínky jejich vzniku a šíření v lidské populaci (včetně nákaz přenosných ze zvířat na člověka) a uplatňuje metody jejich prevence, potlačování a eliminace, resp. eradikace. Výsledky získaných poznatků po analýze přenáší do praxe v odborně zdůvodněných epidemiologických opatřeních, a to jak preventivního, tak i represivního charakteru.

Plní zejména tyto úkoly:

·        Průběžně plánuje, organizuje, řídí a provádí surveillance nákaz a realizuje opatření proti jejich vzniku a šíření

·        Organizuje, řídí a kontroluje systém mimořádného očkování a kontroluje systém pravidelných a zvláštních očkování

·        Provádí epidemiologické šetření v ohniscích nákazy a nařizuje provedení příslušných protiepidemických opatření, včetně infekcí spojených se zdravotní péčí

·        Podílí se na realizaci imunologických přehledů s cílem objektivizace úrovně imunitního stavu populace a stanovení zásad dalšího postupu prevence vybraných nákaz

·        Řídí a provádí opatření proti zavlečení a rozšíření nemocí podléhajících řádu WHO

·        Nařizuje mimořádná opatření při epidemii či nebezpečí jejího vzniku, a pokud to situace vyžaduje, spolupracuje při řešení mimořádných situací s orgány zapojenými do systému krizového řízení a integrovaného záchranného systému

·        Kontroluje povinnosti zdravotnických zařízení a vybraných zařízení sociálních služeb (Domovy pro seniory, Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Domovy se zvláštním režimem a Týdenní stacionáře) na úseku boje proti infekcím spojených se zdravotní péčí a v případě zjištěných nedostatků přijímá příslušná opatření

·        Řídí a kontroluje úroveň činnosti na úseku desinfekce, dezinsekce a deratizace a přijímá příslušná opatření v případě zjištěných nedostatků


Zpráva o činnosti za rok 2017

Zpráva o epidemiologické situaci v Karlovarském kraji v roce 2017

Přehled infekčních onemocnění za 10 let v Karlovarském kraji

Přehled proočkovanosti proti IPO v roce 2017

Přehled proočkovanosti v roce 2017

Závěrečná zpráva chřipka 2017-2018
Dávivý kašel v Karlovarském kraji - výskyt, dg. a očkování

Aktuální epidemiologická situace u vybraných preventabilních nákaz v Karlovarském kraji
Monitoring infekčnosti klíšťat v Karlovarské kraji 2018
Statut Krajské epidemiologické komise Karlovarského kraje