Odbor protiepidemický

Aktuality

Úřední deska

Kontakty

Informace o činnosti odborů

Informace pro veřejnost

Tiskopisy

Legislativa

Odborná činnost KHS

Podpora zdraví

Odkazy

Nabídka služebních míst
 

 

 

 


 Informační linka
 

 

 

zpět na odbornou činnost

V rámci epidemiologické surveillance sleduje výskyt a povahu nákaz, příčiny a podmínky jejich vzniku a šíření v lidské populaci (včetně nákaz přenosných ze zvířat na člověka) a uplatňuje metody jejich prevence, potlačování a eliminace, resp. eradikace. Výsledky získaných poznatků po analýze přenáší do praxe v odborně zdůvodněných epidemiologických opatřeních, a to jak preventivního, tak i represivního charakteru.

Plní zejména tyto úkoly :

  • Průběžně plánuje, organizuje, řídí a provádí surveillance nákaz a realizuje opatření proti jejich vzniku a šíření

  • Plánuje, organizuje, řídí a kontroluje systém pravidelných, zvláštních a mimořádných očkování

  • Provádí epidemiologické šetření v ohniscích nákazy a nařizuje provedení příslušných protiepidemických opatření,včetně nozokomiálních nákaz

  • Podílí se na realizaci imunologických přehledů s cílem objektivizace úrovně imunitního stavu populace a stanovení zásad dalšího postupu prevence vybraných nákaz

  • Řídí a provádí opatření proti zavlečení a rozšíření nemocí podléhajících řádu WHO

  • Nařizuje mimořádná opatření při epidemii či nebezpečí jejího vzniku a pokud to situace vyžaduje, spolupracuje při řešení mimořádných situací s orgány zapojenými do systému krizového řízení a integrovaného záchranného systému

  • Kontroluje povinnosti zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče na úseku boje proti nozokomiálním nákazám a v případě zjištěných nedostatků přijímá příslušná opatření

  • Řídí a kontroluje úroveň činnosti na úseku desinfekce, dezinsekce a deratizace, podílí se na ověřování odborné způsobilosti osob tyto činnosti provádějících a přijímá příslušná opatření v případech zjištěných nedostatků


Zpráva o činnosti za rok 2016

Zpráva o epidemiologické situaci v Karlovarském kraji v roce 2016

Přehled infekčních onemocnění za 10 let v Karlovarském kraji

Přehled proočkovanosti proti IPO v roce 2016

Přehled proočkovanosti v roce 2016

Závěrečná zpráva chřipka 2016-2017
Dávivý kašel v Karlovarském kraji - výskyt, dg. a očkování

Aktuální epidemiologická situace u vybraných preventabilních nákaz v Karlovarském kraji
Řešení krizových situací pro praktické lékaře
Monitoring infekčnosti klíšťat v Karlovarské kraji 2017
Statut Krajské epidemiologické komise Karlovarského kraje