Legislativa 

zpět na na aktuality

Aktuality

Úřední deska

Kontakty

Informace o činnosti odborů

Informace pro veřejnost

Tiskopisy

Legislativa

Odborná činnost KHS

Podpora zdraví

Odkazy

Tiskové zprávy

Volná místa

Ochrana osobních údaju - GDPR

Zdravotní politika

Veřejné zakázky

 

 


 Informační linka
 


       
 

 

 

 

Základní právní předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví:

 tyto předpisy, zákony a nařízení vlády  v plném znění naleznete např. na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

·         zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

·         zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů

·         zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů

·         zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

·         zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů

·         zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostřed,í ve znění pozdějších předpisů

·         zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů

·         zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů

·         zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů

·         zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů

·         zákon č.   76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů

·         zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

·         zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně souvisejících zákonů (zákon o biocidech), ve znění pozdějších předpisů

·         zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů

·         zákon č. 324/2016 Sb. o biocidních přípravcích a účinných látkách (zákon o biocidech)

·         zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými následky návykových látek

·         zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými chemickými látkami a chemickými směsmi  (zákon o prevenci havárií), ve znění pozdějších předpisů

·         zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

·         zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

·         zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

·         zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů

·         zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů

·         zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

·         zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

·         zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

·         nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

·         nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,
 ve znění pozdějších předpisů

·         nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

·         nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání ve  znění pozdějších předpisů

·         vyhláška ministra zahraničních věcí č. 145/1988 Sb., o Úmluvě o závodních zdravotních službách

·         vyhláška č. 104/2012 Sb. , o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání)

·         vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších předpisů

·         vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů

·         vyhláška č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče

·         vyhláška č. 428/2004 Sb., o získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické

·         vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

·         vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů

Základní přímo aplikovatelné právní normy Evropské unie

·         nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č.2017/625 o úředních kontrolách a jiných kontrolních činnostech o krmivech a potravinách a ustanovení o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat

·         nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č.625/2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech

·         nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin, ve znění pozdějších předpisů

·         nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004, o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS

·         nařízení Komise (EU) č. 10/2011, materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

·         nařízení Komise (ES) č. 2073/2005, o mikrobiologických kritériích pro potraviny

·         nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin

·         nařízení Komise (ES) č. 37/2005 o sledování teplot v přepravních prostředcích, úložných a skladovacích prostorech pro hluboce zmrazené potraviny určené k lidské spotřebě

·         nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (nařízení REACH), ve znění pozdějších předpisů

·         nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení CLP), ve znění pozdějších předpisů

·         nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání, ve znění pozdějších předpisů

·         nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích    

·         nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů (GDPR)    

 

Prováděcí předpisy k zákonu č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví , zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce,  k zákonu č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

·         vyhláška č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce, ve znění pozdějších předpisů

·         vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů

·        vyhláška č. 306/2012 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění pozdějších předpisů

·         vyhláška č. 490/2000 Sb. o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví , ve znění pozdějších předpisů

·         nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů

·         vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházejících do přímého styku s pitnou vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů

·         vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami, ve znění pozdějších předpisů

·         vyhláška č. 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů

·        vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů

·         yhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů

·         vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů

·         vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů

·         vyhláška č. 238/2011Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště  a sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů

·         vyhláška č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti do 3 let, ve znění pozdějších předpisů

·         vyhláška č. 475/2002 Sb., o zkoušce znalosti hub

·         vyhláška č. 138/2003 Sb., kterou se stanoví vzor služebního průkazu zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví

·         nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

·         vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

·         vyhláška č. 180/2015 Sb. kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolaní

·         vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací

·         nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

·         vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění pozdějších předpisů

·         vyhláška číslo 423/2013 Sb., o stanovení výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly při výkonu státního zdravotního dozoru