Přezkoušení odborné způsobilosti

Aktuality

Úřední deska

Kontakty

Informace pro veřejnost

Tiskopisy

Legislativa

Odborná činnost KHS

Odkazy

 

zpět na informace pro veřejnost

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, Závodní 360/94, 360 21 Karlovy Vary oznamuje, že v souladu s ustanovením § 44b odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, provádí přezkoušení odborné způsobilosti pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické (k získání odborné způsobilosti podle § 44b odst. 1 písm. b) citovaného zákona). Za tímto účelem byla zřízena komise pro přezkoušení odborné způsobilosti.

Formu a obsah přihlášky ke zkoušce a základní obsah a podmínky provedení zkoušky stanoví vyhláška č. 428/2004 Sb., o získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické.

Případní zájemci o vykonání zkoušky mohou své přihlášky zaslat listinnou formou (na výše uvedenou adresu) nebo i formou elektronickou (e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID: t3jai32).