Úvodní stránka

 

COVID - 19

 

 


DOTAZNÍK PRO OSOBY, KTERÉ SE VRÁTILY DO ČR 

 
 

 

Informace pro osoby, které se vrátily ze zahraničí
do Karlovarského kraje
 

 V souladu s Ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 17.07.2020 č.j. MZDR 20599/2020-15/MIN/KAN účinným od 20.07.2020 žádáme všechny osoby, které se vrátily ze zahraničí v souladu s bodem 2 , aby kontaktovaly Krajskou hygienickou stanici Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, nebo vyplnily dotazník ZDE a pokud s vyplněním souhlasí, zaslaly na emailovou adresu : sekretariat@khskv.cz

 Podle bodu 2 všechny osoby, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14ti dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 se nařizuje bezprostředně po vstupu na území České republiky oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu a bezodkladně se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2.

 Podle bodu 3 citovaného opatření se nařizuje krajským hygienickým stanicím, aby u osob, které oznámí vstup na území České republiky podle bodů 2 a 3, a ani do 72 hodin od vstupu na území České republiky nepředložily místně příslušné krajské hygienické stanici výsledek RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 z území České republiky, rozhodly o nezbytných karanténních opatřeních, a pokud test prokázal přítomnost SARS-CoV-2, rozhodly o izolaci podle § 64 písm. a) ve spojení s § 2 odst. 6 a 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 Jak pro cizince, tak i pro navracející se české občany z rizikových zemí platí omezení volného pohybu na území České republiky, 14 dní po návratu ze zahraničí. Každá osoba, která na území České republiky, vstoupí přes hranice (bez ohledu zda s testem či bez něj) a které nebude nařízena karanténa, musí dodržet pravidla omezeného volného pohybu osob (po dobu pobytu na území České republiky, nebo do doby předložení výsledku RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2, anebo do doby ukončení karanténního opatření s výjimkami uvedenými v bodu II.).