Zdravá abeceda

zpět na na podporu zdraví

Aktuality

Úřední deska

Kontakty

Informace o činnosti odborů

Informace pro veřejnost

Tiskopisy

Legislativa

Odborná činnost KHS

Podpora zdraví

Odkazy

Nabídka služebních míst
 

 

 

 


 Informační linka
 

 

 
 

Zdravá abeceda v Karlovarském kraji

 

V září roku 2015 navázala Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje (dále jen „KHS KK“) spolupráci s neziskovou organizací Aisis, o.s., se sídlem v Kladně, realizátorem programu Zdravá abeceda.  Zdravá abeceda je celostátně rozšířená metodika zaměřená specificky na prevenci nadváhy a obezity, určená pro mateřské školy. Základním kamenem metodiky programu Zdravá abeceda je Standard Zdravé abecedy, který vznikl v rámci Národního programu zdraví – projekty podpory zdraví Ministerstva zdravotnictví v roce 2013.
Standard Zdravá abeceda je připraven pro jednotlivé role a instituce (dítě, rodina, třída, škola) a čtyři pilíře životosprávy - zdravý pohyb, zdravá výživa, vnitřní pohoda a zdravé prostředí.
Každý pilíř obsahuje vždy čtyři kompetence dítěte (např. v pilíři Zdravá výživa je jedna z kompetencí: „Vím, kolik čeho smím – dítě pojmenovává složení jídelníčku podle potravinové pyramidy“) a čtyři inspirace pro učitele, školu a rodiče (např. v pilíři Zdravá výživa je jedna z inspirací pro rodiče: „Není nezdravá potravina, je jen nezdravé množství - nevytváříme kolem jídla hysterii, uváženě se rozhodujeme o objemu a poměru složek jídelníčku s ohledem na nabídku ve školní jídelně“).
Za pomoci dospělých, kteří o děti pečují, tak získává dítě na sebe navazující kompetence, které ústí v úplnou připravenost dítěte pro samostatné rozhodování v běžných životních situacích, které vede k dlouhodobému zdraví.
Pojem kompetence je v kontextu programu chápán jako připravenost k řízení vlastní životosprávy, která má tři složky: chci (děti mají vnitřní motivaci pro zdravé rozhodování), umím (děti mají potřebné znalosti a dovednosti) a mohu (děti žijí v prostředí (v ideálním případě jej spoluvytváří), které jim umožňuje realizovat zdravou volbu). Každá úplná kompetence vyžaduje, aby dítě postupně zvládlo všechny její složky.

Například kompetence ke zdravé výživě: 

Dítě umí spolehlivě a zdravě pohostit sebe (a ostatní) až tehdy, když sestaví jídlo s ohledem na situaci (denní doba, co jedli předtím a co potom), díky tomu, že ví, kolik a jakých potravin by mělo za den sníst, a dokáže určit, zda jsou v nich vhodně zastoupeny jednotlivé skupiny potravin, protože ví, z čeho jsou jednotlivé potraviny vyrobeny.

Na základě programu Zdravá abeceda byl ve spolupráci Aisis, o.s. a KHS KK připraven projekt Zdravá abeceda v Karlovarském kraji, který původně počítal s pilotním zapojením 12 mateřských škol v Karlovarském kraji.

V listopadu 2015 oslovila KHS KK vedení 97 mateřských škol v Karlovarském kraji s nabídkou účasti v projektu Zdravá abeceda v Karlovarském kraji. Zájem o projekt projevilo 16 mateřských škol, jejichž zástupci z řad vedení a pedagogických pracovníků se sešli začátkem ledna 2016 na půdě KHS KK s metodikem projektu Zdravá abeceda na informační schůzce, kde jim byla podrobněji představena východiska Standardu Zdravé abecedy, a byl nastíněn plánovaný průběh projektu.

Finančně projekt podpořil Karlovarský kraj, jehož Rada v dubnu 2016 odsouhlasila dotaci Zdravé abecedy, a jemuž tímto děkujeme za podporu.

Projekt byl poté v dubnu 2016 zahájen motivačním seminářem pro pracovnice odboru hygieny dětí a mladistvých a oddělení podpory zdraví KHS KK, kde zástupce Aisis o.s., manažer a metodik programu Zdravá abeceda, podrobně představil metodiku programu, jeho principy, didaktické pomůcky, brožury a manuály určené pro mateřské školy a pro rodiče a organizaci projektu Zdravá abeceda v Karlovarském kraji.

Pro všechny zapojené mateřské školy (konečný počet aktivně zapojených mateřských škol se zúžil na 9) bylo naplánováno několik typů seminářů realizovaných Aisis, o.s. - motivační semináře pro pracovníky mateřských škol (pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci se seznámí s východisky programu – obezitogenní prostředí, nástroje prevence, potřeba součinnosti všech osob a institucí pečujících o dítě), akreditované semináře dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (učitelé porozumí cílům Standardu Zdravá abeceda a dokáží je včlenit do vzdělávacího programu mateřské školy), semináře pro rodiče (rodiče budou motivováni pro přijetí pozitivních změn v provozu a vzdělávacím programu mateřské školy podle metodiky Zdravé abecedy).

Jednotlivé semináře budou probíhat v konkrétních aktivně zapojených mateřských školách od května do listopadu 2016 (viz Aktuality).

Vedení mateřských škol vyplní na začátku projektu Standard školy a zapojení učitelé vyplní Standard třídy. Standard pro děti má podobu sady kompetencí ke zdravé životosprávě, které mají vzestupnou náročnost. Pro rodiče je vybrána sada doporučení, která vytvářejí předpoklady pro to, aby dítě mohlo přebírat odpovědnost za své rozhodování a postupně budovat kompetence ke zdravému životnímu stylu. Standard je zpracován i jako atraktivní brožura, kterou zapojené mateřské školy mohou nabízet rodičům pro sjednocení východisek i cílů programu.

Pro rodinu je obtížné orientovat se v mnohdy rozporných doporučeních týkajících se životosprávy, proto budou rodiče prostřednictvím informačních materiálů seznámeni s opatřeními mateřské školy zaměřenými na prevenci nadváhy a obezity, a to včetně vysvětlení základních pomůcek pro orientaci (schéma zdravého dne, pohybová a výživová pyramida, zdravý talíř - viz "Ke stažení").

Základním hodnotícím nástrojem projektu je Q-analýza očekávání a postojů cílové skupiny, která umožňuje zachytit aktuální stav v týmu mateřské školy, očekávání ze strany jejích pracovníků a rodičů, preferovaná a/nebo odmítaná opatření jednotlivými zainteresovanými stranami a posun v čase (v případě opakování).

Závěrem roku 2016 budou koordinovány výstupy projektu a vypracována závěrečná zpráva.

Aktuální informace k projektu budou průběžně zveřejňovány v části „Aktuality“.

Didaktické pomůcky, informační plakáty, manuály a brožury pro rodiče a pracovníky mateřských škol najdete v části „Ke stažení“.


Aktuality

 Ke stažení

Odkazy